Tālrunis:     +371 24241328

PRIVĀTUMA POLITIKA
SIA “HORAMAN” Privātuma politika un personas datu aizsardzības noteikumi

SIA “HORAMAN” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 50203130731, juridiskā adrese: Bernāti, Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125 Latvija) (turpmāk –HORAMAN), izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.


Lietotāju datu drošība
HORAMAN ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.


1.HORAMAN sistēmas apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA HORAMAN var saņemt informāciju, kas satur personas datus iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);


2. Pircēju personas datus HORAMAN apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, HORAMAN izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.


3. Reģistrējoties HORAMAN sistēmā, Pircējs piekrīt un atļauj HORAMAN reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus.


4. Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, izmantos šādiem mērķiem:
4.1 datu apstrāde, izriet no SIA HORAMAN Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem);
4.5 dati ir nepieciešami, lai izrakstītu Pircējam elektroniski izsniegtu rēķinu, kur Pušu paraksti parakstīti sistēmā.


5.HORAMAN nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.


6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt HORAMAN izmantojot e-pasta adresi: raivis@printsale.lv.


7. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.


8. Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar šiem noteikumiem un personas datu apstrādes mērķi, un atļaujiet HORAMAN saņemt Jūsu datus (vārdu, uzvārdu un personas kodu).


9. Lai izvairītos no nesankcionētas Jūsu identitātes izmantošanas apdraudējuma, pēc atslēgšanās no SIA HORAMAN vai citas sistēmas, kurai piekļuvāt ar identifikācijas risinājuma palīdzību, aizveriet tīmekļa pārlūkprogrammu (visus atvērtos pārlūkprogrammas logus).

Atsauksmes